Wetmatige Verbeterpunten

Aan de hand van onze statuten (artikel 11a2) zijn er in onze ogen artikelen in de Nederlandse wetgeving een obstakel voor de democratie. Hier markeren wij die:

 • Grondwet
  • Artikel 120: "De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen."
   Hierdoor is iedere vorm van toetsing aan en beroep op wetten en de grondwet onmogelijk. Hierdoor hoeft er nooit inhoudelijk gekeken te worden naar bezwaren en is het onmogelijk om "gelijk te halen" aan de hand van de alledaagse interpretatie van de grondwet. Hierdoor is het onmogelijk om te beroepen op de vrijheid van meningsuiting (artikel 7), het actief en passief stemrecht (artikel 4), de gelijke voet (artikel 3) om in overheidsdienst te treden of zelfs het verbod op discriminiatie (artikel 1) op politieke- of levens-overtuiging. De gehele rechtsgrond komt door dit artikel tot wankelen, maakt de rechtspraak en wetgeving willekeurig, en open ter interpretatie en misbruik.
   Bekijk ook onze actiepagina: artikel120.nl
 • Kieswet
 • Wet financiering politieke partijen
  • Artikel 7.2i De subsidie wordt verstrekt voor uitgaven die direct samenhangen met (..) activiteiten in het kader van verkiezingscampagnes.
  • Artikel 7.2f,g,h De subsidie wordt verstrekt voor uitgaven die direct samenhangen met (..) het werven van leden; het betrekken van niet-leden bij activiteiten van de politieke partij; werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers;
  • Artikel 7.1 Onze Minister verstrekt na een daartoe strekkende aanvraag subsidie aan een politieke partij indien die partij op de peildatum beschikt over 1 000 leden die vergader- en stemrechten hebben in de politieke partij en elk per jaar minimaal € 12 contributie betalen. Het lidmaatschap blijkt uit een uitdrukkelijke wilsverklaring van betrokkene.
  • Artikel 1b politieke partij: vereniging die met haar conform artikel G 1 of Q 6 van de Kieswet geregistreerde aanduiding boven de kandidatenlijst heeft deelgenomen aan de laatstgehouden verkiezing van de Tweede Kamer of de Eerste Kamer der Staten-Generaal, waarbij aan die lijst ten minste een kamerzetel is toegewezen
  • Artikel 11.7 De artikelen 4:37 en 4:40 van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet van toepassing
  • Artikel 19 Onze Minister zendt ieder jaar aan de Staten-Generaal een overzicht van de subsidies die aan de politieke partijen zijn verstrekt. Een verslag als bedoeld in artikel 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht kan achterwege blijven.
  • Artikel 24 De artikelen 20 tot en met 23 zijn niet van toepassing op afdelingen van een politieke partij.
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Wet algemene regels herindeling
  • Artikel 55.4
   Naar onze mening moeten alle partijen gelijkwaardig behandeld worden in een herindeling en evenredig benadeeld worden bij de lijstnummertoewijzing: alle partijen moeten meeloten voor alle lijstnummers.

De bovenstaande wetsartikelen markeren wij als vereniging als ongeldig en adviseren de Tweede Kamer der Staten-Generaal om dezen te schrappen of te herschrijven zodat onze bezwaren niet meer van toepassing zijn.