Statuten

Artikel 1 — naam, zetel
 1. De vereniging heeft de naam “Eerlijke Verkiezingen”.
 2. De statutaire zetel is in ’s-Gravenhage.
 3. Het postadres is het adres dat een bestuurslid gebruikt voor schriftelijke communicatie.
 4. De vereniging kent de noemers non-gouvernementele organisatie (NGO), pressiegroep en beweging.
Artikel 2 — definitie, doelstelling, werkwijze
 1. Eerlijke Verkiezingen (NGO), is een pressiegroep en beweging ter bevordering van de radicale democratisering van Nederland. Wij herkennen obstakels die de democratische waarden van onze samenleving bedreigen en pakken ze aan. Wij erkennen dat er een machtssysteem is dat oneerlijk met haar stemgerechtigden omgaat en dat de stemgerechtigden alom in onwetendheid zijn.
 2. Wij willen Nederland (en Europa) tot een echte oprechte democratie maken. Dat begint met eerlijke verkiezingen.
 3. Wij verzamelen informatie, analyseren deze en onderbouwen hiermee onze boodschap die wij uitdragen.
 4. Wij zoeken naar werkwijzen hoe de machtssystemen (overheid, media, etc.) te veranderen en implementeren deze.
 5. Wij zullen de stemgerechtigden informeren, adviseren en motiveren.
 6. Samenwerkingsverbanden worden verzegeld in het ledenbestand (art.5).
 7. Wij zijn geen politieke partij en zullen dit nooit worden. Wel is er de potentie te faciliteren in de samenwerking tussen (nieuwe / zetelloze kleine / lokale) politieke partijen: bestuurlijk, juridisch, als bemiddelaar, door lijstverbindingen en monsterlijsten. Deze samenwerking is tot doel het ongelijke speelveld enigszins gelijk te trekken. Verder blijft deze vereniging onpartijdig en onafhankelijk.
Artikel 3 — onderschrijving
 1. In een democratie heb je kiesrecht, maar weet je wel waar je voor kiest of bewust juist niet voor kiest? Is iedereen eerlijk geïnformeerd?” Wanneer je dit naar goed geweten als positief kan beantwoorden, dan kan er pas worden gesproken over eerlijke verkiezingen.
 2. Wij werken vanuit en onderschrijven de bezwaren (zie bijlage) geuit bij de Kiesraad na de verkiezingen voor het Europees Parlement 2014-2019.
 3. Wij onderschrijven het verdere werk van de vereniging.
Artikel 4 — bestuur

De vereniging kent een bestuur van tenminste 2 leden. Waarvan één persoon op persoonlijke titel, met de functie voorzitter. De overige functies van secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid (met een gespecificeerde portefeuille) zijn toe te kennen aan personen op persoonlijke titel. De anderen bestuursleden zijn organisaties en hebben een adviserende rol. Nieuwe bestuursleden worden voorgedragen tijdens de jaarvergadering.

Artikel 5 — ledenbestand
 1. De vereniging kent leden, zowel als persoon als organisatie.
 2. De vereniging kent onderschrijvers.
 3. De vereniging kent donateurs.
 4. De vereniging kent geïnteresseerden.
 5. De vereniging kent een bestuur. Het bestuur kent één voorzitter.
 6. Een persoon of organisatie kan meerdere (van de hierboven genoemde, art.5a-e) rollen innemen in het ledenbestand.
 7. Een lid (art.5a) is per definitie ook een onderschrijver (art.5b) en geïnteresseerde (art.5d).
 8. Iedere organisatie (art.5a) wordt vertegenwoordigd door een persoon (art.5a).
 9. De vereniging kent één oprichter: Sent Gerardus Wierda, geboren 14 juli 1983 te Heerenveen, ten tijde van oprichting woonachtig in Lent, in de functie van voorzitter.
Artikel 6 — lidmaatschap
 1. Onderschrijvers, donateurs en geïnteresseerden kennen geen feitelijk lidmaatschap. Deze personen of organisaties in het ledenbestand kennen geen (verdere) financiële verplichting en ook geen stemrecht. Uitgezonderd wanneer deze ook lid (art.5a) zijn.
 2. Onderschrijvers doen dit zichtbaar (gepubliceerd) of onzichtbaar, voor onbepaalde tijd.
 3. Geïnteresseerden ontvangen de nieuwsbrief. Hiervoor kan elk moment worden afgemeld.
 4. Het lidmaatschapgeld van een persoon is vrij te verkiezen met een minimum van €1 (één euro) per jaar en geeft stemrecht als persoon.
 5. Het lidmaatschapgeld van een organisatie is vrij te verkiezen met een minimum van €10 (tien euro) per jaar en geeft stemrecht als organisatie.
 6. Lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd. Lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt verlengd wanneer voor 31 januari het lidmaatschapsgeld is overgemaakt. Tijdig zullen de leden hierop worden geattendeerd.
 7. Donaties zijn tot €100 (honderd euro) principieel anoniem. Daarboven zal deze worden benoemd in de jaarrekening. Subsidies en riant lidmaatschapgeld zijn beide een speciale categorie binnen donaties en verlangen verantwoording in de jaarrekening en jaarverslag.
Artikel 7 — jaarvergadering
 1. De vereniging kent een jaarvergadering, die ruim 6 weken eerder wordt aangekondigd.
 2. Tijdens deze jaarvergadering worden begroting, jaarrekening en inhoudelijke jaarverslag behandeld.
 3. Na vaststelling wordt hiervan (art.7b) een publieke versie ter beschikking gesteld en gepubliceerd. De afwijkingen moeten worden beargumenteerd en uitgelegd.
 4. Indien het bestuur het noodzakelijk acht kunnen er extra vergaderingen worden uitgeschreven. Aangekondigd 2 weken van te voren of eerder met een nadrukkelijke urgentie.
 5. Alle vergaderingen zijn openbaar, tenzij de vergadering terplekke (deels) anders beslist.
Artikel 8 — stemrecht
 1. Alleen leden (art.5a) hebben stemrecht.
 2. Leden hebben recht van initiatief. Voorstellen worden voor de uitgeroepen vergadering aangekondigd.
 3. Stemming gebeurd hoofdelijk of schriftelijk. Schriftelijke stemming is anoniem. Na initiatief maakt de voorzitter de keuze tussen beiden.
 4. Bij stemming wordt er gestemd in drie ronden: 1) ronde van organisaties, 2) ronde van personen en 3) de besluitronde door de voorzitter die geargumenteerd de uitslagen van de vorige ronden meeneemt. Organisaties en personen worden als gelijken gezien en vanwege deze drie ronden heeft de stem van de voorzitter meer gewicht en is doorslaggevend.
 5. Bestuursleden kunnen worden ontslagen tijdens de vergadering met 2/3e meerderheid van de stemmen, in zowel de eerste (organisaties) en tweede (personen) ronde. Er vindt ditmaal geen derde ronde plaats.
Artikel 9 — volmacht

De jaarvergadering verleent een volmacht aan alle bestuursleden om individueel (op persoonlijke titel) namens de vereniging zich in te zetten in navolging van de doelstelling (art. 2). Ze specificeert dan ook de verkregen taken. Het volmacht geeft toestemming om vanuit de “wij”-vorm te schrijven.

Artikel 10 — ontbinding
 1. Bij ontbinding van de vereniging zal het batig saldo van de vereniging worden aangewend voor een gift aan een organisatie (of meerdere) die door een gelijke doelstelling wordt onderschreven, met een specifiek doel. Deze organisatie wordt verkozen bij de vergadering die ook tot ontbinding overgaat.
 2. Het bereiken van de doelstellingen is geen reden tot ontbinding, maar aansporing tot het herschrijven van de statuten tot “toezicht houden op het democratische proces en waarborgen dat er zich eerlijke verkiezingen blijven voordoen”.
Artikel 11 — slotartikel
 1. Het algemeen Europees en Nederlands recht is als uitgangspositie van toepassing. Prioriteit volgt: 1) Universele verklaring voor de Rechten van de Mens, 2) Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, 3) Grondwet, 4) Nederlands wetboek.
 2. Artikelen aangevochten in het kader van de doelstelling (art. 2) en onderschrijving (art.3) worden gezien als ongeldig.
 3. Begrippen en termen worden getoetst aan haar werkelijke betekenis, zoals omschreven in woordenboeken zoals de vanDale en/of geplaatst binnen wijsgerige cq. wetenschappelijke cq. historische tradities en perspectief. Terminologische verwachting en werkelijkheid worden hierin benoembaar.
 4. Daar waar de statuten of het recht niet in voorziet beslist het bestuur.

’s-Gravenhage / Lent, 13 juni 2014


de voorzitter,
Sent G. Wierda

Bijlage: Bezwaren geuit bij de Kiesraad en Tweede Kamercommissie voor Geloofsbrieven, na de verkiezingen voor het Europees Parlement 2014-2019, door Sent G. Wierda (PSP’92 Europa, ikkiesvooreerlijk.eu).