Wilt u meer weten over Eerlijke Verkiezingen bekijk dan de welkomst pagina.

Persbericht 30 maart 2017

Platform Eerlijke Verkiezingen is onderzoek gestart naar Tweede Kamerverkiezingen

Lent — Het Platform Eerlijke Verkiezingen wil een eigen en onafhankelijk onderzoek doen naar de gang van zaken en de 'vertrouwbaarheid' van de (uitslag van de) Tweede Kamer verkiezingen 15 maart 2017. Het platform wordt o.a. ondersteund vanuit diverse partijen: De Burger Beweging, Mens en Spirit, Basis Inkomen Partij, Vrede & Recht, Vrouwen Partij, TROTS op Nederland, Artikel 1 en Piratenpartij.

Platform Eerlijke Verkiezingen is van mening dat de op 21 maart bij Kiesraad ingediende bezwaren, als ook het zorgwekkend aantal meldingen in de pers en op social media grondig dienen te worden onderzocht. Woordvoerder Matthijs Pontier: “Wij zijn van mening dat de verkiezingsuitslag altijd boven alle twijfel verheven moet zijn.”

“In een democratische rechtsstaat is het van belang dat verkiezingen altijd open, transparant en eerlijk zijn. Iedereen moet kunnen controleren of de uitslag niet wordt gemanipuleerd en of er iemand wordt buitengesloten. Met dit onderzoek hopen we twijfels over de uitslag weg te nemen en, waar nodig, laten zien hoe het proces bij komende verkiezingen beter kan verlopen”, stelt Matthijs Pontier.

Het Platform Eerlijke Verkiezingen constateerde onder andere tegenwerking bij het indienen van ondersteuningsverklaringen, een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en getelde stemmen, een hoog aandeel ongeldige stemmen en meldingen van incidenten op sociale media.

In het onderzoek zal het platform procesverbalen, bezwaren en meldingen bestuderen, statistisch onderzoek doen om eventuele opvallende afwijkingen te onderzoeken, en steekproefsgewijs stemmen hertellen. Wanneer misstanden worden ontdekt, zal het platform dit melden bij de kiesraad en het Openbaar Ministerie.

Voor dit onderzoek is er tijdens de vaststelling van de uitslag op 21 maart, door de voorzitter van de vereniging Eerlijke Verkiezingen, al bij de Kiesraad verzocht voor informatie en medewerking.

Bezwaarschrift

21 maart 2017 (gepubliceerd als pagina 10 van de bezwaren-bijlage van het proces-verbaal vastgesteld door de Kiesraad)

Wij [verzameling van individuele burgers] willen meehelpen te zorgen dat verkiezingen zonder twijfel geaccepteerd kunnen worden. Wij onderkennen alleen dat er punten zijn waarop er onregelmatigheden zijn, dus dienen die ook te worden onderzocht zodat deze ten goede meegewogen kunnen worden. Moeten worden. Er zijn in onze ogen teveel meldingen (buiten de officiële kanalen) gemaakt van onregelmatigheden om klakkeloos de uitslag te accepteren. Dit staat in schril contrast tot wat er in de proces-verbalen van de kieskringen vermeld wordt. Wij willen ons eigen en onafhankelijk onderzoek hiernaar doen.

Op dit moment beperken we ons tot de procedurele handelingen die voortkomen uit dit bezwaar.

Wij verzoeken:

 • de Kiesraad, de voorzitters van de hoofdstembureaus en de burgemeesters om directe verstrekking van de (circa 9000) proces-verbalen van ieder stembureau.
  • Wanneer deze niet binnen een week beschikbaar kunnen zijn, zal dit verzoek per direct per ontbrekend stembureau worden omgezet in een verzoek volgens de Wet Openbaarheid van Bestuur. Evenals dat moet worden aangenomen dat (het deel van) de uitslag voortkomend uit dat stembureau als ongeldig moet worden beschouwd.
  • Er is ook behoefte aan diezelfde gegevens in een digitaal bestand. Wanneer die beschikbaar gemaakt kan worden, dan wordt dat ten zeerste gewaardeerd.
 • opschorting van vernietiging (art. P25, art. N12 lid 3, art. M8 lid 4, art. O5 lid 2)
  • op grond van het verzochte onderzoek en het (mogelijke) WOB-verzoek.
  • in verlengde van het onderzoek, in anticipatie van de over te dragen bevindingen.
  • op grond van lopende rechtsgang en mogelijk voortkomende rechtsgang, in relatie tot deze verkiezingen (van 15 maart 2017) voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Grotendeels of volledig is de Kiesraad hier van op de hoogte omdat ze zelf partij is in deze rechtsgang.
 • om afspraken te kunnen gaan maken om (steekproefsgewijs) stembiljet-onderzoek te gaan doen. Wij zullen de nadruk leggen op:
  • tegenwerking in de bemachtiging van de ondersteuningsverklaring. Dit heeft diverse gemeenten op een 'zwarte lijst' geplaatst. Er zijn hierdoor ook twijfels ontstaan omtrent het integer verloop gedurende de verkiezingsdag zelf.
  • de meerdere en alarmerende meldingen van incidenten die gedaan zijn op sociale media en bij politieke partijen. Dezen zullen we moeten onderzoeken.
  • het aandeel van ongeldige stemmen. Deze stapel is dermate hoog (vergelijkbaar aan, of groter dan resultaat sommige partijen) om 'een factoor van belang' te zijn (immers in een democratie is iedere deelnemer een factoor van gelijk belang).
  • het verschil van aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stemmen. Er is interesse naar 'geen verklaring' en vooral 'andere verklaring'.
  • de incidentele dichtheid van stemmen bij volmacht.

Wij zijn voornemens onze bevindingen over te dragen aan de Kiesraad en indien nodig de officier van justitie of de rechter-commissaris.

Dit bezwaar en voortkomend verzoek vindt bijval bij:

(wens jij ook hier vermeld te worden kan dat door op te geven via contact @ eerlijke verkiezingen . nl )

Database