Waarom zijn Eerlijke Verkiezingen nodig?

  • "Omdat Nederland een democratie is!"

Nederland is een parlementaire democratie. Het volk kiest haar volksvertegenwoordiging en dat vormt een parlement: Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden (de eerste en tweede kamer met de ministerraad inclusief de minister-president). Het parlement voert landelijk beleid, maar voordat de personen hierin die taak hebben gekregen zijn er verkiezingen.

Verkiezingen geven de macht — de mogelijkheid verandering te bewerkstelligen; een "goede" afspiegeling van de behoeften en belangen — aan het volk. Iedere vier jaar.

Omdat Nederland een democratie is, mag worden verwacht dat de politiek ook daadwerkelijk een afspiegeling van het volk is... en dat dit rechtevenredig vertegenwoordigd kan worden.

  • "Wij willen onze volksvertegenwoordiging kunnen vertrouwen!"
  • "Omdat het beter kan!"

Nederland staat met Noorwegen en Duitsland in de top-3 wereldwijd, wanneer het gaat om 'verkiezings integriteit'. Op een schaal van 100 punten, kreeg Nederland een 82,7. Dat is goed, maar het kan beter. Je kan zeggen: 17,3% verbetering is mogelijk! Het zit in de kleine dingen, de minimale verbeteringen, maar vooral ook bewustwording en gemak. Veel — bijna iedereen — denkt dat het op zijn best geregeld is, afdoende is gewaarborgd en heel goed functioneerd.

Wij komen met verbeterpunten.

  • "Omdat er nu gewoon geen Eerlijke Verkiezingen zijn!"

Wetten die met verkiezingen te maken hebben, die zijn met de beste bedoelingen opgesteld. Bepaalde beperkingen zijn uit te leggen, vanwege bepaalde "problemen". Alleen als een spel zijn er spelers die het spelen volgens de regels, maar ook een aantal die de gaten opzoeken en die gebruiken om er (buitensporig) mee te winnen. Er is geen sprake van een 'fair level playingfield' wanneer de mogelijke uitslag al beperkt wordt en verandering van buitenuit wordt buitengesloten. Door de spelers zijn de spelregels veranderd tot in hun eigen voordeel...

Zelfs de Kiesraad — die de verkiezingen organiseren en de taak heeft toe te zien dat alles rechtmatig gebeurd — vindt de democratie voldoende gewaarborgd.

Grondwet
  • Artikel 1 – Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
  • Artikel 3 – Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.
  • Artikel 4 – Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.